कोरोना बिमा सम्बन्धमा । (सबै सामुदायिक विद्यालय, भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर)