FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कार्यादेश दिइएको बारे ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

‍औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना