मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०४/०७)