आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी आशायको सुचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/०४/०८)