नगर गुरू याेजना तथा आवधिक योजना निर्माण कार्य रध्द भएको सुचना ।